- henrik hammel - +45 28887609 - mediahalldk@yahoo.dk -